top of page

Deelnamevoorwaarden

Artikel 01. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Stichting Railsport Nederland ('Railsport') en de natuurlijke persoon die aan een door Railsport georganiseerd evenement en/of activiteit wenst deel te nemen of daaraan deelneemt ('lid'). Door ondertekening van het aanmeldformulier, door elektronische inschrijving en/of door de feitelijke deelname aan een activiteit, aanvaardt de deelnemer de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

      

Artikel 02. Openstelling

Een lidmaatschap, voor het Railsport Fitcenter staat open voor medewerkers in actieve dienst, werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen. 

Ieder lid wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement. Aan alle leden wordt dit reglement verstrekt. Railsport Nederland behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat Railsport de gewijzigde voorwaarden op haar website www.railsportfitcenter.nl heeft gepubliceerd.

 

Artikel 03. Openingstijden

De actuele openingstijden en activiteiten worden vermeld op de website van het Railsport Fitcenter. Het Fitcenter is rondom de kerstdagen twee weken gesloten, afgestemd op de schoolvakantie. Tevens is het Fitcenter op nationale feestdagen en in de weekeinden gesloten. Tijdens de vakantiemaanden kan er een zomerrooster worden gehanteerd.

 

Artikel 04. Inschrijving

Leden die zich willen aanmelden voor deelname, dienen drie formulieren (aanmeldformulier, gezondheidsformulier en incassomachtiging) in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij Railsport Nederland. Uitzend- en inhuurkrachten welke niet beschikken over een NS personeelsnummer, dienen ook een kopie van hun (inhuur)contract met NS bij te voegen.  

 

Artikel 05. Lidmaatschap

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de minimale duur van drie maanden. Wanneer het lid zich uitschrijft en binnen twaalf maanden weer aanmeldt, zullen wij een administratiebedrag van € 25,- in rekening brengen. Behoudens schriftelijke opzegging middels een uitschrijfformulier, vindt na de eerste periode van drie maanden een automatisch maandelijkse verlenging plaats. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk op basis van een medische verklaring van een arts. Na overleg van deze verklaring kan het lidmaatschap worden opgeschort. Er wordt in geen enkel geval geld gecrediteerd. Het definitief stopzetten kan uitsluitend geschieden na invulling en inlevering van een uitschrijfformulier. Na inlevering van het uitschrijfformulier wordt er een opzegtermijn van één maand gehanteerd. Het uitschrijfformulier kan het lid verkrijgen bij de instructeur of via de website.

 

Artikel 06. Betaling lidmaatschap

Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 8,75 per maand en wordt maandelijks automatisch geïncasseerd. Wanneer er, ongeacht de reden, niet automatisch geïncasseerd kan worden zal het lid per e-mail een factuur ontvangen. Middels deze factuur wordt het openstaande lidmaatschapsgeld alsook bijkomende administratiekosten à € 2,50 in rekening worden gebracht. Het lid dient binnen twee weken na dagtekening van deze factuur het totale factuurbedrag te voldoen. Wanneer het bedrag niet binnen de gestelde termijn van twee weken is voldaan, wordt de toegang tot het reserveringssysteem geblokkeerd.

 

Artikel 07. Betalingen in het Fitcenter

Alle betalingen kunnen uitsluitend gedaan worden middels pin.

 

Artikel 08. Intake en test

Ieder lid dient voorafgaand aan de eerste training een intakegesprek en een introductietraining te hebben afgerond.

 

Artikel 09. Deelname

Ieder lid dient zich te houden aan voorschriften, richtlijnen en adviezen met betrekking tot de activiteiten en faciliteiten. Wanneer een lid een blessure of een andere vorm van letsel heeft opgelopen, dan dient de trainer hiervan voorafgaand aan de training in kennis te worden gesteld.

 

Artikel 10. Apparatuur en Wellness-sleutel

Wanneer een lid constateert dat de apparatuur niet of onvoldoende functioneert, dan dient het lid dit te melden bij de instructeur. Een lid kan/mag uitsluitend gebruik maken van de apparatuur wanneer het lid in het bezit is van een wellness-sleutel. Deze sleutel kent een aanschafprijs van € 15,- en wordt eigendom van het lid. Deze sleutels kunnen niet geretourneerd worden aan het Fitcenter. Wanneer een lid voorafgaand aan een training niet in het bezit is van een sleutel, dan moet dit bij de instructeur worden gemeld. De sleutel is strikt persoonlijk en mag niet uitgeleend dan wel overgedragen worden aan andere personen.

 

Artikel 11. Reserveringen / trainingsblokken

Het lid kan iedere maand gebruik maken van zesendertig trainingsblokken. Ieder trainingsblok biedt een netto trainingstijd van één kwartier. Een training kan maximaal 28 dagen voorafgaand geboekt worden. Een training kan niet korter duren dan één kwartier. Trainingsblokken zijn niet overdraagbaar en kunnen niet meegenomen worden naar een volgende periode.

 

Artikel 12. Annuleringen

Een annulering dient minimaal 24 uur voorafgaand aan de gereserveerde training door het lid ingevoerd te zijn in het online-reserveringssysteem. Annuleren op een andere wijze is niet mogelijk. Wanneer een lid niet tijdig annuleert, dan worden de gereserveerde trainingsblokken automatisch ten laste gebracht van het persoonlijke tegoed.

 

Artikel 13. Hygiëne

Iedere lid dient schone binnen sportschoenen te dragen en dient in het bezit te zijn van een schone droge handdoek om de bekleding van de apparatuur tijdens de training af te dekken. De apparaten die door training vochtig zijn geworden, dienen na gebruik afgenomen te worden met een desinfecterend schoonmaakmiddel, dat aanwezig is in het Fitcenter. Het trainen met een ontbloot (boven)lichaam, kleding zonder mouwen, gescheurde kleding, vervuilde kleding en/of onwelriekende kleding is niet toegestaan. Leden die een sterke transpiratielucht verspreiden, zullen verzocht hier maatregelen tegen te treffen.

 

Artikel 14. Lockergebruik

In de kleedruimtes zijn lockers aanwezig. De lockers mogen uitsluitend gebruikt worden in de periode dat het lid in het Fitcenter aanwezig is. Railsport Nederland is te allen tijde gerechtigd om afgesloten locker(s) te openen en de in de locker(s) aanwezige eigendommen elders op te bergen. Het reclameren van doorgeknipte sloten, beschadigingen, verlies of diefstal van verplaatste eigendommen is niet mogelijk.

 

Artikel 15. Eten en drinken

Het is niet toegestaan om in het Fitcenter zelf meegebracht etenswaar te nuttigen. Het drinken van zelf meegebrachte dranken is uitsluitend toegestaan wanneer hiervoor een bidon wordt gebruikt.

 

Artikel 16. Telefoon

Telefoneren in het Fitcenter is niet toegestaan.

 

Artikel 17. Gegevensbeheer

Railsport verwerkt persoonsgegevens van deelnemers conform haar privacy statement aansluitend op de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Ons privacy statement is beschikbaar via op deze pagina. Trainingsgegevens worden na een periode van 6 maanden, waarin niet getraind is met de wellness-sleutel, verwijderd. 

Artikel 18. Aansprakelijkheid

Railsport kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van materiële, persoonlijke en/of andere aard, voor schade door verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, in welke vorm dan ook uit en/of tijdens deelname ontstaan. Ieder lid is o.a. door het lezen van deze voorwaarden in de wetenschap dat tijdens de ‘vrijwillige’ afname van de fitheidstest, de introductietraining en de daaropvolgende (trainings)activiteiten, het opdoen van blessures van verschillende aard tot de mogelijkheid behoord. Deelname geschiedt geheel op eigen risico alsook de eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van deze deelname kan ontstaan. Lid vrijwaart Railsport voor aanspraken van derden.

Artikel 19. Gedragscode NS

Binnen het Railsport Fitcenter hanteren wij de gedragscode van NS zijnde: Iedereen die bij NS werkt is anders, met een andere achtergrond en een eigen levensverhaal. Net als jij. NS is een bedrijf waar iedereen zich veilig en gerespecteerd mag voelen en waar niemand wordt uitgesloten. Daarom tonen NS medewerkers altijd respect voor elkaar, voor reizigers, relaties en sollicitanten, ongeacht geloof, afkomst, leeftijd, sekse, seksuele voorkeur of handicap.

Artikel 20. Uitsluiting deelname

Railsport behoudt het recht om een deelnemer die naar het oordeel van Railsport niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden en/of een achterstand heeft in zijn/haar financiële verplichtingen jegens Railsport en/of een aanwijzing niet opvolgt en/of zich niet gedraagt zoals van een fatsoenlijk deelnemer verwacht mag worden, uit te sluiten van (verdere) deelname aan één of meerdere activiteit(en).

Houten, 21 mei 2019

bottom of page